امیر ترکی فیصل گفت زمان برای گفتگوهای عربستان با ایران مناسب نیست. وی افزود:‌ایران هنوز به‌خاطر حمله به سفارت عربستان عذرخواهی نکرده است. ترکی فیصل که با نشنال مصاحبه می‌کرد گفت دولت او بر اساس برنامه فرا فرقه‌یی کار می‌کند و زمان برای گفتگوها بین عربستان و ایران مناسب نیست.

وی گفت هیچ بهبودی در رفتار ایران بعد از برجام دیده نشده و رفتار ایران شامل حمایت و عضوگیری دست نشاندگان در کشورهای خارجی به فراتر از جهان عرب ادامه یافته است.

امیر ترکی فیصل با اشاره به آتش کشیده شدن سفارت عربستان در تهران گفت ما حتی یک عذرخواهی هم از طرف ایران ندیده‌ایم و هیچ علامتی از تعامل یا جای جدیدی برای مذاکرات ندیده‌ایم…

ترکی فیصل با استناد به افزایش ایاب و ذهاب دیپلوماتیک بین بغداد و ریاض، گفت پرتوی از امید در روابط بین عربستان و عراق دیده شده است.

ترکی فیصل افزود عراق یک کشور عرب و مسلمان است و می‌تواند به میزان زیادی به ثبات و امنیت این منطقه کمک کند و برخلاف ایران که خواهان عراقی ضعیف و متفرق است ما یک عراق قوی و متحد را می‌خواهیم.