ایران – زندانی سیاسی سهیل عربی با ضرب و شتم به قرنطینه اوین منتقل شد

89

شنبه شب ۲۷آبان ۹۶ یکی از اجیرشدگان حکومت به نام مصطفی حمزه نفسی که به جرم اختلاس چندین پرونده در زندان اوین بسر میبرد، وارد بند سهیل عربی شده و بطور وحشیانه ای او را مورد ضرب و شتم قرار میدهد، او ضمن گفتن الفاضی مبنی بر حمایتش از خامنه ای نسبته به نوشته های سهیل با ضرب و شتم تلاش میکند که مزدوری خود را به زندانبانان اثبات کند .

پس از این درگیری به جای اینکه زندانبانان پیگیری ماجرا را انجام بدهند که به چه علت یک زندانی از بند دیگر وارد بند زندانی سیاسی شده و چرا او را مورد ضرب و شتم قرار داده است، از همان شب سهیل عربی را به قرنطینه زندان اوین منتقل میکنند. برخورد زندانبانان با این زندانی سیاسی که مورد ضرب و شتم قرار گرفته این گمان را قوی میکند که زندانبانان چون همیشه ارازل و اوباش را برای ضرب و شتم زندانیان اجیر میکنند و این بار قرعه به نام مصطفی حمزه نفسی اختلاسگر افتاده است.

هم اکنون از وضعیت سهیل عربی در قرنطینه اوین اطلاعی در دست نیست.

شایان ذکر است که بند هشت زندان اوین محل نگهداری مفسدین اقتصادی حکومتی است، و آنها دست در دست حکومت اوامر زندانبانان را خوش خدمتانه با ضرب و شتم روی زندانیان سیاسی پیاده میکنند.