روز چهارشنبه۲۴آبان‌ماه۹۶ دانشجویان دانشگاه بروجرد در اعتراض به کیفیت بد غذا ظروف غذای خود را در محوطه گذاشتند.

کارگزاران  برای ایجاد جو رعب و وحشت در پاسخ به این خواست برحق دانشجویان؛ معترضین را به کمیته انضباطی فراخواندند.