تجمع بازنشستگان هم اکنون مقابل دفتر روحانی + فیلم

56

تجمع  بازنشستگان و فرهیختگان هم اکنون مقابل دفتر روحانی شکل گرفته است. باز نشستگان مطالبات خود را فریاد میزنند.

 بازنشستگان از هم هموطنان درخواست همیاری دارند که با شرکت و حمایت از بازنشستگان خواسته آنان را به کرسی عدالت بنشانند.

همطرازی یکساله این بهترین راهکاره خط فقر ۴ میلیون حقوق ما یک میلیون