به جای کمک نیروی ضدشورش به سرپل ذهاب اعزام شد – تجمع مردم

310

مردم سرپل ذهاب مقابل فرمانداری تجمع کردند. آنها میگویند کمک به آنها نرسیده است کسی هم پاسخگوی مردم نیست الان پاسی از شب گذشته است مردم نگران شب و زلزله هستند سرما هم شب هنگام هجوم می آورد نه پتو و نه چادر هیچ وسیله ای ندارند. نه غذا هست نه حتی آب نه برق.

این چه وضعیتی نا بسامانی است مگر میشود ۲۴ساعت از یک فاجعه گذشته باشد و هنوز دولت برای بیرون آوردن اجساد مردم از زیر آوار اقدامی نکند. الان هم برای ما ضدشورش فرستاده اند. همه کارشان را با سرکوب میخواهند پیش ببرند نان مردم را تامین کنید به جای هزینه های نظامی و شاخ و شانه کشیدن برای دنیا خودتان را جمع کنید که عرضه کشورداری ندارید.