دونده ى ايرانى،كه به دليل ممانعت رژيم از حضور دوندگان آمريكايى در ماراتن پارس،بعد از پيروزى با پرچم آمريكا دور افتخار زد.