پسرفت باورنکردنی فرهنگ ایران در دو تصویر

133

به دو تصویر در دو کتاب، در دو دوزه زمانی نگاه کنید، فاصله این دو تصویر با هم تقریبا ۷۰سال است. ایا ما فقط هفتاد سال عقب رفتیم؟

یکی مربوطه به این دوره است، یعنی ۱۳۹۶ خورشیدی یکی هم تصویری از کتاب فارسی اول دبستان در سال ۱۳۲۴ خورشیدی در ایران است.

این دو تصویر را کنار هم نگاه کنید اساسا فرهنگ زمانه برای شما در یک نگاه معلوم میشود که در چه دوره ای چه فرهنگی را تلاش میکنند به کودکان آموزش دهند و بچه ها را با آن فرهنگ مانوس و بار آورند.

 یکی از دختری به اسم آذر میگوید که مهربان است و به مردم نیازمند کمک میکند و دختر خوبی است و از کمک کردن به مردم لذت می برد و دلش به حال بینوایان میسوزد.

این یکی هم با به تصویر کشیدن صحنه اعدام کودک را با آدمکشی آشنا میکند و به این ترتیب   نه تنها در خیابان که در کتاب و مدرسه هم صحنه  نفرت را چون بذری در دل کودکان میکارد و مرگ را برای کودکان ما عادی میکند.

راستی آیا فقط ۷۰سال عقب رفتیم؟ چند سال عقبگرد فرهنگ و.. کرده ایم؟

 پسرفت باور نکردنی فرهنگی ما چند سال است؟.