کوروش می آید مانا و مقتدر و پر از مهربانی ماندگار – مانا ارجمند

160

 آی مردم ایران! آهای بشتابید،  در سرناها بدمید با نفسهای پاک، روز گرامی آمدن کوروش است!

بنوازید، با زیباترین و شادمانه ترین نوا

اینک ببین که طلایه دارانش از راه میرسند پر شور و زیبا و پر هیاهو

بنوازید پرشور برای زدایش غصه های ایرانیان

برای ایران بنوازید برای زیباترین و ثروتمندترین وطن

برای شاه شاهان بنوازید

با خدمه و احشامش می آید با دستانی پر از ثروت و پر از نعمت پر از مهربانی پر از سخاوت

هر چه گل دارید بیاورید!‌ بر او و لشگرش گل ببارید

همگان بیایید،  به استقبالش شتاب کنید، ببینیدش او کوروش است

برای دیدارش، خود را به زیباترین زیور بیارایید

اینک! طلایه داران لشگرش رسیده اند مقتدر و با شکوه

لبخندها را ببین که بر لبهای خلائق جوانه زده و روییده است چه زیباست امروز، روز لبخند ایرانیان

بر قدمهایش بوسه ها افشانید

هلهله گویید! کوروش به شهر ما رسیده است. با شکوه و با جلال و اقتدار و پر از مهربانی ماندگار

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy