سالروز درگذشت سردار اسعد بختياری

42

سالروز درگذشت سردار اسعد بختياری مشروطه طلب معروف دوم آبان سال ۱۲۹۶ (۲۴ اكتبر ۱۹۱۷)

سردار اسعد بختياری (عليقلي خان) كه كمك های موثر او، به دوره استبداد صغير پايان داده بود درگذشت و در اصفهان مدفون شد. مراسم ترحيم وي بسيار پرشكوه برگزار شد و به اين مناسبت شهر اصفهان يك روز تعطيل شده بود.

استبداد صغير با لغو مشروطيت از جانب محمدعلی شاه كه مورد پشتيبانی روسيه بود آغاز شده بود. به دستور محمدعلی شاه، يك سرهنگ روس ساختمان مجلس در بهارستان را به توپ بسته بود كه سردار اسعد با چند هزار سوار بختياری از اصفهان عازم تهران شد و با كمك نيروهای ديگر و مشروطه خواهان مسلح گيلان و مازندران كه از شمال كشور آمده بودند پايتخت را تصرف کرد، به سلطنت محمدعلی شاه پايان داد و مشروطيت بار ديگر برقرار شد. درگذشت سردار اسعد همزمان با انقلاب بلشويكی (مارکسيستی) در روسيه بود.