تحصن مالباختگان تهران در باران و طوفان ادامه پیدا کرد

66

تجمع غارت شدگان افضل توس در مقابل سازمان ملل ۲۶ مهر انجام شد. روز سه شنبه ۲۵ مهرماه ، باران و طوفان شدید سقف پلاستیکی محل استقرار مالباختگان محروم را از جا کند و آنان را بی پناه در زیر باران قرار داد اما آنان همچنان مصمم در خیابان به تحصن خود ادامه میدهند.

یکی از متحصنین میگوید تعداد ما کم شده است و از مالباختگان میخواهد که به جمعشان بپیوندند. یکی از مالباختگان گفت برای ادامه تحصن باید مالباختگان به کیسه خواب برای استراحت مجهز باشند.