آخرین برگ احمدی نژاد یک روز قبل از دادگاه بقایی+ فیلم

235

دولت بهار یعنی احمدی نژاد! یک روز قبل از دادگاه بقایی اقدام به انتشار ویدیویی با عنوان «اگر تو یه جایی از دنیا قاضی و دادگاه علیه تو باشن و بخوان محکومت کنن، چیکار میکنی؟

بیشتر پاسخ دهنده ها کسانی بودند که میگویند در چنین شرایطی قرار گرفته اند و دردهای خودشان را میگویند نهایتا جایی خبرنگار راضی میشود که یکی از پاسخ دهندگان میگوید، میگویم قاضی تف تو روت