فوری – درگیری نیروی ضدشورش با مالباختگان مظلوم

189

امروز ۲۳مهر ۹۶ تظاهرات و راهپیمایی مال غارت شدگان کاسپین البرز ایرانیان و پدیده که از شهرهای مختلف از مقابل قوه قضاییه آمده به سمت بیت خامنه ای به حرکت در آمد.

این راهپیمایی اعتراضی که با شعارهای یا حسین و الله اکبر و .. انجام میشد هم اکنون مورد تهاجم نیروی ضد شورش واقع شده است.