هشدار – به بهانه دفاع از خلیج همیشه فارس از احساسات ما به نفع سپاه سو استفاده نکنند

251

 قصه دم خروس و قسم حضرت عباس را حتما شنیده این در اینجا مفهوم بارز آن بررسی میشود موضوع جالبی است. شب گذشته در سخنرانی ترامپ که بعدا تصحیح شد از واژه خلیج فارس اشتباها خلیج عربی به کار برده شد. حالا طنز ماجرا وقتی بود که روحانی  و دستگاه فریب او و همپالکیهایش حرکت رندانه ای را برای سو استفاده از احساسات ایرانیان به راه انداختند که خلیج فارس است و عربی نیست. البته پر واضح است که حرف اصلی ترامپ که حمایت از مردم ایران است همان چیزی که در سال ۸۸ اگر داشتیم این نمیشد که الان هست و اگر اوباما آنوقت با مردم ایران بود وضعیت جور دیگری بود، حالا که ترامپ از همراه بودن با ایرانیان حرف زده و گفته است که بیشترین ظلم این حکومت به ایرانیان وارد میشود یکباره و مکارانه کسانیکه همه هست و نیست ایران را به غارت برای کشورگشایی به باد داده اند ایران دوست وایران خواه شده اند. همه کسانی که ایران را ویران و کشورهای عربی را آبادان میخواهند ایران پرست شده اند. هوشیار باشیم، مبادا که حکومت بتواند از احساسات ما در جهت امیال پلید خود سو استفاده کند. به همین منظور دستگاه تبلیغاتی حکومت همین واژه را علم کرده و دورش سینه میزند میخواهند از ترامپ چهره ای منفور و ایران ستیز و در مقابل از خود چهره ای مدافع ایران و ایرانی بسازند. اما قبل از آن باید به این سوالات پاسخ بدهند:

“اول. چرا وقتي احمد خاتمي در نماز جمعه تاريخ ايران را مربوط به ايران بعد از اسلام دانست و تمدن چندين هزار ساله ايران را زير سوال برد .هيچكدام از به اصطلاح مدافعين ايران اعتراضي نكرديد. مگر شما مدافع ايران و نام ايراني نيستيد؟؟؟

دوم. چرا در كل كشور حتي اسم يك خيابان يا ورزشگاه به نام كوروش ، داريوش و ديگر اساطير ايراني مثل بابك خرمدين ، يعقوب ليث و …… نيست ولي تا چشم كار ميكند از نامها و اساطير عرب استفاده شده. مگر شما مدافع ايران و نام ايراني نيستيد؟؟؟

سوم. چرا براي مراسم اربعين از كليه امكانات و تبليغات و بودجه نظام استفاده ميكنيد ولي با تجمع كنندكان در روز جهاني كوروش كه با هزينه شخصي خود آمده اند با باتوم و گاز فلفل پذيرايي ميكنيد.مگر شما مدافع ايران و نام ايراني نيستيد؟؟؟

چهارم. چرا در صدا سيماي ميلي حتي يك برنامه از ايران قبل از اسلام ساخته نشده (اگر هم بوده جهت تخريب ايران قبل از اسلام بوده) ولي تا بخواهيد در مورد اساطير عرب و عربها برنامه ساخته ايد.مگر شما مدافع ايران و نام ايراني نيستيد؟؟؟

پنجم. چرا در ثبت احوال ايران به هيچ وجه تقاضاي يك فرد ايراني را براي تغيير نام خود از يك اسم عربي (مذهبي) به يك اسم فارسي پذيرفته نمي شود ولي اگر مورد بالعكس باشد در كوتاهترين زمان رسيدگي ميكنيد. مگر شما مدافع ايران و نام ايراني نيستيد؟؟؟

ششم. چراهاي بسيار ديگري كه همه ميدانيم پس بهتر است مسولين حكومت دم از دفاع از نام خيلج فارس نزنند مردم ايران خود ميدانند چگونه اينكار را انجام دهند و نيازي به حمايت فريبكارانه شما از نام خليج فارس ندارند.

نويسنده: حرف حساب”