کودکان خانواده های مالباخته در خیابان می خوابند

50

کودکان خانواده های مالباخته در خیابان می خوابند

آدرس: مقابل قوه قضاییه تهران است و بیست و هفتمین روز تحصن شبانه روزی مالباختگان