صحبتهای تکان دهنده نخستین فرمانده سپاه، درباره اعدامهای خلخالی اوایل انقلاب

868

اولین فرمانده سپاه، جواد منصوری در یک مصاحبه میگوید که جنگ چه نعمتهایی برای ایران داشته است. این در حالیست که هنوز استخوان کشته جنگی برای ! دفن کردن می آورند هنوز دور استخوان سینه میزنند.

جنگی بی نتیجه و بی سرانجام که فقط کشت و کشت و کشت و هنوز هم سپاه میرود و میکشد این فرمانده میگوید: جنگ برایشان نعمت بوده است و تجاربی که کسب کرده اند احتمالا الان در سوریه و عراق و یمن و کشورهایی که دستشان برسد برای آدمکشی از آن استفاده میکنند. خودش میگوید جنگ عالی بود، با جنگ بود که تونستیم ضدانقلاب داخل رو سرکوب کنیم. و با بی شرمی خاص یک فرمانده سپاه از اعدام رهبران ترکمن به دست خلخالی میگوید که خلخالی انجام داد اما سپاه به عهده گرفت.