پژوهشگران در دانشگاه لوند در سوئد به کشف جدیدی نائل شده‌اند که به حل معضل گرسنگی و کمبود غذای آینده بشریت کمک خواهد کرد.

آنها توانسته‌اند بدون استفاده از هرگونه ماده شیمیایی، از پَر پرندگان، پروتئین تولید کنند. این کشف در روند تحقیق، برای مصرف انسان است و آنها امیدوارند از سال آینده، وارد چرخه تولید مواد غذایی شود.