کارگران پروژه بازسازی مجموعه ارگ قدیم تجمع کردند

50
کارگران پروژه بازسازی مجموعه ارگ قدیم امروز شنبه ۱۵مهر ماه ۹۶ در اعتراض به معوقات مزدی خود که سه ماه میباشد تجمع  اعتراضی داشتند.این تجمع که در مقابل ساختمان میراث فرهنگی ارگ قدیم برگزار شده بود نشان میداد که کارگران حقوق (تیر، مرداد، شهریور) خود را دریافت نکرده اند.
کارگران محروم گفتند که درنتیجه طولانی‌تر شدن موعد دریافت حقوقهای عقب افتاده، هر روز برای امرار معاش خانواده‌هایمان بیشتر زیر بار قرض از اطرافیان می‌رویم.قابل ذکر اینکه حق بیمه این کارگران نیز به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نشده است و در نتیجه خانواده‌های این کارگران برای تأمین نیازهای درمانی با مشکلات جدی مواجه هستند.