سهیل عربی روز معلم برای معلمین مرغ سحر را با صدای بلند خواندم + ترانه مرغ سحر

86

برگزاری مراسم روز جهانی معلم در زندان اوین سهیل عربی موقتا اعتصاب غذا را شکست

سهیل عربی:

“به خاطر مادر و به خاطر روز جهانی آموزگار آب نوشیدم. پس از تشنج دیشب و دیدار امروز با نماینده سپاه یک هفته به آنها فرصت دادم تا به خواسته‌هایم رسیدگی کنند. اگر به قولشان عمل نکنند، مجددا اعتصاب غذایم تر و خشک خواهد شد و این بار سرم هم نخواهم زد.

امروز زندانیان سیاسی بند هفت اوین مراسمی به مناسبت بزرگداشت روز معلم تدارک دیده بودند. من هم افتخار داشتم در کنار استادم محمود بهشتی لنگرودی باشم. به خاطر نگرانی مادر و نیز به این دلیل که با خود عهد کرده بودم در این مراسم با صدای بلند برای آموزگاران دربند سرود بخوانم آب نوشیدم و چنان مرغ سحر خواندم که خواب از سر زندان‌بانان پرید. به عشق دو معلم زندانی اسماعیل عبدی و محمود بهشتی لنگرودی باشد که هر چه زودتر آزادی این دو عزیز را جشن بگیریم؛ و به یاد فرزاد کمانگر بزرگ و به امید آزادی تمام زندانیان سیاسی.”