خودکشی پسر بچه ۱۱ساله در مهرگان قزوین

171

سه شنبه شب ۱۱مهرماه ۹۶پسربچه ای ۱۱ساله در مهرگان؛ قزوین خود را از طبقه چهارم ساختمانی به پایین انداخت و متاسفانه جان سپرد.

آمار خودکشی به شکل تصاعدی رو به گسترش است فقر و ناامیدی و بیکاری و سرکوب از عواملی هستند که این آمار روز افزون را باعث میشود.

علاوه بر این نمیتوان، ازدیاد خودکشی را جدا از اشاعه مرگ و ناامیدی  با اعدامهایی که در خیابانها صورت میگیرد، جدا دانست.