ترانه پشیمان نیستم به یاد سهیل عربی – متن و ترانه

113
سهیل عربی در وصیت نامه اش نوشته است که به هیچ وجه پشیمان نیستم و ترانه ادیت پیاف را خواسته که گوش کنیم

نه هیچ به هیچ (به هیچ وجه). هیچ به هیچ (به هیچ وجه). از چیزی پشیمان نیستم. نه از خوبی ها و نه از بدیهایی که به من شده.دیگر برایم فرقی نمی کند. بهایشان پرداخته شده. پاک شده اند و دیگر فراموش. دیگر گذشته برایم اهمیتی ندارد. با خاطراتم آتش روشن می کنم. با زجرها و لذتهایم… دیگر به آنها نیازی ندارم.عشقهایم از میان رفته اند.باهمه شدت شان. برای همیشه از میان رفته اند. از صفر شروع می کنم… زیرا که زندگی ام…شادی هایم…امروز… با تو آغاز می شود