اخراج دختران افغان دوره ابتدایی بعد از گذشت ۱۰ روز از مدرسه

171

روز دوشنبه دهم مهر ماه۹۶،  کلیه دختران افغان دوره ابتدایی دبستان زینبیه در کرمان پس از گذشت ۱۰ روز بدون هیچ توضیحی از مدرسه اخراج شدند.

گویا افغانی ها تنها زمانی مورد تمجید قرار میگیرند که در تابوت از سوریه در هیئت لشگر فاطمیون و زینبیون قاتلین مردم سوریه به ایران آورده شوند وگرنه هیچ کمکی به آنها نمیشود هیچ تمام حقوقشان ضایع میشود.