متحصنین کاسپین مراسم شام غریبان را کنار قوه قضاییه مفسد برگزار کردند+فیلم

85

مال غارت شدگان کاسپین امروز روزعاشورا هم چنان در خیابان برای احقاق حقوق پایمال شده خود نشسته اند.

این مال غارت شدگان به صورت شبانه روزی در مقابل قوه قضاییه حکومت به تحصن اعتراضی نشسته اند و هر چه میگذرد جمعیت بیشتری به آنان اضافه میشود.

آنها مراسم شام غریبان را در همین جا برگزار کردند.

واقعا از اینها غریبتر و مظلوم تر هست!

کاش حسین بود و داد اینها را از ظالم میگرفت!