آخرین توصیه بسیج برای زنان هنگام خروج از خانه + سند

128

فرهنگی بسیجی و لمپنی که واحد بسیج زنان در جامعه برای زنان ترویج به بند کشیدن زنان دارد،  به این مکالمه بسیجی که روی تابلو آمده نگاه کنید:

زن باس وقتى آقاش صداش مى زنه خانم آماده شو بریم بیرون

بگه صبر کن آرایشمو پاک کنم چشم

 پايگاه ريحانة النبى واحد خواهران به بانوان