عاصمه جهانگیر گزارشگر حقوق‌بشر سازمان ملل در امور ایران در مصاحبه با تلویزیون العربیه گفت:‌ وضعیت حقوق‌بشر در ایران وخیم است.

العربیه ۱مهر ۹۶: شما در گزارش اخیرتان تصویری روشن از زنان و خبرنگاران مخالف با ایران ارائه کردید لطفاً در مورد وضعیت حقوق‌بشر در ایران توضیح دهید.

عاصمه جهانگیر: در تمامی زمینه‌های قانونی وضعیت وخیم است. با مردم بر اساس دین و قومیت برخورد می‌شود آنها شکنجه می‌شوند و حقوق‌بشر نقض می‌شود این تصویر ایران است.

ایران می‌داند که می‌بایست بر اساس میثاق حقوق‌بشر عمل کند و نمی‌تواند نسبت به این موارد تا مدتی طولانی بی‌تفاوت باقی بماند چرا که آگاهیهای مردم سراسر جهان افزایش می‌یابد. نمی‌توان به مردم گفت که حقوق‌بشر نقض نمی‌شود چونکه آنها می‌توانند وضعیت را مشاهده کنند.

العربیه: ولی این میثاقها از زنان و اقلیتهای قومی و دینی حمایت نمی‌کند. این میثاق غیرالزام آور است چگونه با این میثاق غیرالزام آور می‌توان از حقوق اقلیتها دفاع کرد.

عاصمه جهانگیر: میثاق عبارت است از وعده‌یی از طرف ایران و سیاستهایی که می‌بایست اجرا شود. وعده‌هایی که ایران داده نمی‌تواند مفید باشد مگر این‌که در صحنه عمل اجرا شود.

العربیه: در ارتباط با کشوری که پرونده بدی در حقوق‌بشر دارد خبرنگاران و مدافعان حقوق‌بشر به‌طور عام هدف قرار می‌گیرند شما چه توصیه‌ای به مدافعان حقوق‌بشر می‌کنید تا در اعمالشان موفق شوند و دستگیر نشوند و بتوانند از خودشان و حقوقشان دفاع کنند.

عاصمه جهانگیر: در این جهان همه حق دارند که از حقوقشان دفاع کنند. این شامل تمامی حقوق و حقوق همگانی می‌شود.