سومین روز تحصن مالباختگان کاسپین درمقابل قوه قضاییه+فیلم

58

روز سه شنبه ۲۸شهریور تحصن شبانه روزی مالباختگان وغارت شدگان موسسه کاسپین وابسته به سپاه  پاسداران ادامه داشت. مالباختگان گفته اند که تحصن شبانه روزی خود را تا رسیدن به خواسته هایشان ادامه می دهند.

امروز سومین روزی است که این مال غارت شدگان در خیابان هستند.