عکسهای تامل برانگیز محمود بهشتی لنگرودی در هنگام رفتن به زندان

179

عکسهای تامل برانگیز محمود بهشتی لنگرودی در هنگام رفتن به زندان

رقصی چنین میانه میدانم آرزوست

محمود بهشتی لنگرودی با شجاعت دستی که آزاد است را با علامت پیروزی نشان میدهد. او آزاد است چه در زندان چه در خارج از زندان درود بر این آزادیخواه.

ظهر امروز ساعت۱۴:۳۰هنگام تعویض شیفت نوبتکاران شرکت نیشکر هفت تپه سرویسهای ایاب زهاب از حرکت به سمت مقصدشان خوداری کرده و کارگران زحمتکش شرکت در دمای بالای ۵۰ درجه و شرجی طاقت فرسا و خستگی کار در خارج از محوطه صنعتی شرکت بلاتکلیف ماندند رانندگان خودرهای استیجاری خواستار مطالبات عقب افتاده خود بودند و بسمت قسمت ترابری شرکت حرکت کردند پس از مدتی چندنفر بنمایندگی از همه وارد محوطه شرکت شدند و آنها قول پرداخت قسمتی از مطالباتشان را دادند.