ایران – کیف با نقش حججی و کتاب با تصاویر بچه های قاتلین مردم سوریه

190

معمولا برای فرهنگ سازی تلاش میشود که از مدارس شروع کنند و برای تدوین کتب درسی معمولا از بزرگان ادبیات یک کشور و از علوم اساتید کمک گرفته میشود. چون با درس و آموزش است که کم کم افکار کودکان و نوجوانان شکل میگیرد. در کتب درسی است که کم کم دانش آموز با تاریخ و فرهنگ کشورش آشنا میشود و کم کم  دارای هویت میشود. با اساطیر و کسانی که برای آب و خاکش زحمت کشید و رنج بردند آشنا میشود و با قهرمانانی که برای حفظ آب و خاکش جنگیدند و خاک وطن را نگهبانی کردند آشنا میشود و غرق شرف و افتخار بزرگ میشود و به کشورش افتخار میکند و به هویتش افتخار میکند و .. به این ترتیب فرهنگ قدم به قدم در کودک شکل میگیرد! اما متاسفانه در ۴۰سال اخیر همه تلاش شده حذف این فرهنگ غنی و جایگزین کردن آن با موضوعاتی هستند که ربطی به ما ندارد.

حل این تابع که در کتاب درسی ریاضی پایه یازدهم تجربی آمده است چه ربطی به ما دارد مثلا چرا باید از این کودکان (تصویر کودکان با لباس نظامی در کتاب درسی ریاضی پایه یازدهم تجربی)، با قید «فرزندان شهدای مدافع حرم به جای کودکان دیگر با فرم لباس معمولی در کتب درسی بیاید. چرا باید عکس این کودکان وارد کتاب درسی شود فرزندان مدافعین حرم که کسانی جز قاتلین مردم سوریه نیستند.  آیا این آموزش جنگ و تروریسم و کاشتن آن در ذهن کودکان نیست!

چرا باید کودکی که باید با شوق آموختن پا به مدرسه میگذارد عکس یک قاتل باشد که برای کشتن مردم کشور همسایه به آنجا رفته بود!

آیا این کودک نمیپرسد که این عکس کیست؟ آیا کسی که برایش توضیح میدهد از این توضیح خوشحال میشود؟ آیا از اشاعه فرهنگ ترور و دخالت در کشورهای منطقه و کشتن مردم کشورهای همسایه افتخاری است که باید بازگو شود.

واقعا عوامفریبی تا کی؟ آیا فکر میکنند ماه همیشه پشت ابر میماند؟ آیا فکر میکنند که همیشه برقرار هستند و مردم متوجه این گندکاریهایشان نمیشود؟

به نقل از نامه رسیده با تشکر از این دوست گرامی