ایران – مرد شجاع ایرانی جمهوری اسلامی را دولت معاویه و بنی عباس خواند + فیلم

393

اعتراضات مال غارت شدگان روز و شب و جا و مکان نمیشناسد! و کسی نیست که در این حکومت اموالش را از دست نداده باشد و مورد سرقت قرار نگرفته باشد. حرفهای تکان دهنده یک پیرمرد است که دولت جمهوری اسلامی را با معاویه و بنی عباس مقایسه میکند. او میگوید ما از شاه گرفتیم و به شما دادیم فکر کردیم پیغمیر شما محمد امین است نمیدانستیم که حکومت معاویه و بنی عباس را اداره میکنید.