کارگران شرکت پارس‌خودرو با زندانی سیاسی رضا شهابی اعلام همبستگی کردند

122

حضور جمعی از کارگران شرکت پارس خودرو در منزل رضا شهابی در روز ۵شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ برای دیدار با خانواده رضا انجام شد.

 کارگران ایران خودرو به این وسیله با این زندانی سیاسی که از ۱۹مرداد ماه در زندان اوین در اعتراض به دستگیری خود دست به اعتصاب غذا زده است؛ اعلام همبستگی کردند. آنها دستنوشته هایی را در دست داشتند که روی آنها نوشته است:« رضا شهابی در اعتصاب غذا است جان وی در خطر است» و « کارگر زندانی رضا شهابی را آزاد کنید».