درخواست دکتر محمد ملکی از مبارزان اعتصابی زندان رجائی شهر

58

بسم الحق

سنگی دیگر بر در بسته؛ چرا گوش شنوائی نیست؟!

آیا انسانیت و اخلاق و شرف و آزادی در ایران زمین مرده است؟!

بهترین فرزندان ملت بیش از یک ماه است که در زندان گوهردشت درحال اعتصاب غذا هستند و خطر مرگ آنها را تهدید میکند.

من از اعتصاب کنندگان عزیز و از برادران مجاهد و مبارزم، که جانیان آنها را وادار به گذشتن از جانشان کرده اند، میخواهم و این تقاضا را برای چندمین بار تکرار میکنم که هرچه زودتر اعتصاب غذای خود را بشکنند، و خواهش میکنم تقاضای این پدر پیرتان را بپذیرید، و دوستانتان را خوشحال نمائید، و مطمئن باشید که همه ی آزادیخواهان در ایران و جهان پیگیر مطالبات بر حق شما خواهند بود.

با تشکر از همه شما، پدر پیر و بیمارتان

محمد ملکی

۱۵ شهریور ۱۳۹۶