اهواز – اعتصاب کارگران شهرداری منطقه ۶

138

روز دوشنبه ۱۳شهریور۹۶ کارگران شهرداری منطقه ۶در اهواز برای اعتراض به عدم پاسخگویی به مطالباتشان دست به اعتراض و اعتصاب زدند. این کارگران میگویند دستمزد کارشان پرداخت نمیشود به همین خاطر در مقابل شورای شهر اهواز به حالت اعتصاب ایستادند.

یکی از این کارگران گفت مگر حقوق یک کارگر شهرداری چقدر است که با این کار سختی که در این هوای گرم انجام میدهیم پولمان را هم ندهند و آیا این منصفانه  است که برای دریافت حقوق حقه مان بیاییم اعتراض و اعتصاب کنیم کجای قران خدا این را گفته است! حضرت محمد میگوید پول کارگر را تا عرقش خشک نشده بدهید این حضرات چندماه چند ماه پول کارگران را نمیدهند.