یا حجت ابن الحسن ریشه ظلم را بکن فریاد مالباختگان پدیده مقابل دفتر روحانی + فیلم

197

امروز مالباختگان پدیده هم در اعتراض به اموال به غارت رفته خود تجمع اعتراضی داشتند این محرومان محل تجمع خود را مقابل کاخ روحانی انتخاب کردند.

تجمع تعهدنامه داران و‌ سهامداران پدیده شاندیز مقابل کاخ ریاست جمهوری شعار میدهند: يا حجة ابن الحسن، ريشه ظلم رو بكن