ایران – کتک خوردن خانم دکتر جراح از دادستان به دلیل تذکر نوبت+ فیلم

524

خانم دکتر جراح در یکی از بیمارستانهای نور آباد فارس از دادستان نورآباد کتک خورد.

این برخورد پس از آن اتفاق افتاد که دادستان از این خانم جراح خواست که به بیمارش بدون نوبت رسیدگی کند و خانم جراح قبول نکرد و گفت در انتظار بماند.

آقای دادستان که این انتظار را نداشت  به دکتر سیلی زد و پس از آن خانم دکتر را دستگیر و به اداره آگاهی بردند بقیه ماجرا را از زبان دکتر در فیلم ضمیمه مشاهده فرمایید!