الهام رسولی باغی به فساد اداری اعتراض کرد به حبس تعزیری محکوم شد

119

الهام رسولی باغی به حکم دادگاه انقلاب تهران به ۱سال حبس تعزیری محکوم شد.

اين فعال مدني در تجمعی در اعتراض به فساد اداری در ایران در مقابل ساختمان لاستیک دنا در تهران در ۲۳اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ بازداشت شده بود. قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران در آن زمان وي را مورد بازجویی قرار داد.