درگیری مردم دیزین با نیروی انتظامی شلیک و استفاده از اسپری فلفل +فیلم

279

ماموران شهرداری باز هم برای تخریب خانه های مردم حمله میکنند. باز هم مردم بی خانمان با این حمله ها مقابله میکنند و ماموران آتش به اختیار که اکنون به اسپری فلقل هم مجهز شده اند هم تیر هوایی برای ترساندن مردم شلیک میکنند و هم توی سر و چشمشان اسپری فلقل برای کور شدن و از کار افتادن میزنند. منطقه دیزین تهران نتیجه اعتراض شهروندان به تخریب خانه هایشان را ببینید! مسولین میگویند دلیل تخریب خانه های مردم این است که داخل حریم جاده است. این فیلم توی شبکه های اجتماعی پخش شده حرفم این است که اگر دولت مردمی باشد ابتدا مردم را صاحب خانه میکند بعد به آنها حکم تخلیه میدهد آنهم با توافق نه اینکه به زور تیر هوایی و اسپری خانه مردم را خراب کند و آنان را آواره سازد. این مسلمانی است؟

به نقل از یک نامه رسیده با تشکر از این دوست گرامی