منوچهر قاضی زاده هنرمندی که کنار مترو دستفروشی میکند+ تصاویر

331

منوچهر قاضی زاده هنر پیشه و نقاش الان در کنار مترو دستفروشی میکند. او به سختی را ه میرود و به سختی می ایستد. اجبارا باید دستفروشی کند.

منوچهر قاضی‌زاده، ۶۴ساله و متولد سال ۱۳۳۲است. خودش میگوید «آخرین فیلمی که کار کردم «برزخی‌ها» بود» برزخی‌ها سال ۶۱ اکران شده بود. بعد از آن از ایران می‌رود و در فرانسه پیش برادرش زندگی می‌کند، اما در آن‌جا هم نمی‌ماند و به ایران برمی‌گردد. فکر میکند که ایران ایران است و او هنرمندی است که مورد احترام قرار میگیرد و فکر میکند که در این کشور الان هنر مساله است! نمیداند که بسیار مثل او نخبگانی هستند که دستفروشی میکنند که فقط گذران عمرشان باشد. این هنرمند هم الان گوشه خیابان به دردناکترین وضعیت هنرهایش را میفروشد. چه کسی خریدار است؟ الان کالای باب روز کلیه است و چشم و استخوان و کبد و اعضای دیگربدن! و کالای پر فروش روز انواع و اقسام مواد مخدر است! راه درآمد این روزها راههای اختلاس است! برای همین بساط تو و امثال تو رونقی ندارد!

نقاشی هایش روی هم تل انبار شده است. گلدانهای رنگی با گلهای رنگی با آسمان آبی که همه اش مربوط به گذشته است! هرچند نقشها با هم تفاوت دارند اما نور خورشید در همه آنها برابر است. اگر کسی عبور کرد تابلویی از او بخرد او منوچهر قاضی زاده است!

به نقل از نامه رسیده با تشکر از این دوست گرامی