مامور انتظامی برای گرفتن جریمه کتک میزند و کلت میکشد+ فیلم

277

در الیگودرز مامور انتظامی آتش به اختیار برای یک جریمه معمولی روی زن و بچه مردم دست دراز میکند و بعد هم روی مردم کلت کشیده است. بیشترین تلاش برای این است که مردم جمع نشوند و کسی نبیند و کسی فیلم نگیرد. این وضعیت الیگودرز ماست.

مامورانی که و در فقر اعصاب و روان به سر میبرند مردم را کنترل میکنند. درست مثل این است که دیوانگان مسلح نگهبانان یک اجتماع بزرگ باشند این است وضعیت ما! اینجا مشخص میشود که بخش مهمی از این جریمه ها نصیب خود مامورین میشود و اینها گربه ای نیستند که محض رضای خدا موش بگیرند!

به نقل از نامه رسیده – با تشکر از این دوست گرامی