مامورین آتش به اختیار یک فعال اهل سنت را در مسیر سراوان خاش با گلوله کشتند

103

مأموران لباس‌شخصی در سراوان روز شنبه ۲۸مرداد ۹۶یک فعال مذهبی اهل سنت، به نام حافظ صفی‌الله را در مسیر خاش – سراوان ترور کردند.

مامورین آتش به اختیار که در تعقیب این فعال مذهبی بودند و   در مسیر به سمت اتوموبیل وی آتش گشودند و او را کشتند.

یکی از اهالی سراوان گفت کینه لباس شخصی ها و دولت از این رو از این فعال مذهبی شدید بود و به کشتن وی انجامید که وی قاری قرآن بود و آنها  از اینکه یک نفر اهل سنت  حافظ و قاری قرآن باشد عصبانی بودند و عاقبت هم او را کشتند.