فیلم و گزارش کامل کشته شدن دستفروش قمی به دست ماموران شهرداری

109

فیلم و گزارش کامل کشته شدن دستفروش قمی به دست ماموران شهرداری

افرادی که در صحنه بودند و دوربینهای مدار بسته دست شهرداری آتش به اختیار و قاتل را رو میکند!

چگونه او را کشتند

میگوید مادرم چادرش را برای حمایت روی ماشین کشید همه همسایه ها حمایت میکردند و میگفتند که تنها منبع درآمد اوست او مستاجر است و سه کودک دارد اما جنایتکاران شهرداری دنبال خون بودند