آن سه نفر با هم هستند

74

گویند دویست نفر را سه نفر سرباز لاغر اندام به اسارت گرفته و به صف کرده و می بردند.

تعدادی نظاره گر بر این جماعت اسیر می خندیدند و می گفتند :  ای بیچاره ها چگونه است  این سه نفر نحیف برشما چنین چیره گشته

و اینچنین خوار شدید؟  یکی جهاندیده درمیان آنان فریاد زد  که ای مردم بر ما نخندید  که آن سه نفر با هم هستند  و ما دویست نفر تنها…