سایت روزنامه اعتماد فیلتر شد

61

در مراجعه به سایت اعتماد مشخص شد که سایت روزنامه اعتماد فیلتر شده است!

پیش از این ماموران امنیتی در شامگاه شنبه ۲۱ مرداد،  پس از مراجعه به دفتر روزنامه اعتماد، ساسان آقایی، معاون سردبیر این روزنامه را بازداشت و وسائل شخصی او و همكارانش را توقيف كرده بودند.

مامورین حکم دادسرای فرهنگ و رسانه را با خود برای بازداشت برده بودند.