درگیری مردم با نیروی انتظامی برای ورود به شورای شهر تهران+ تصاویر

185

تعدادی از مراجعه کنندگان که برای پیگیری مشکلاتشان با بی توجهی اعضای شورا مواجه شدند قصد ورود به صحن را داشتند که با تهاجم نیروی انتظامی مواجه شدند. نیروی انتظامی وحشیانه آنها را هل میداد!

عکس یکی از مراجعه کنندگان که به زمین افتاده ضمیمه است.

مردم نیازمند کمک راه دیگری نمیشناسند و به هر دری میزنند که مشکلاتشان حل بشود و با این گرفتاریها مواجه میشوند.