بی خبری مطلق از سرنوشت زندانیان سیاسی رجایی شهر پس از حمله

103

خانواده های زندانیان سیاسی اهل سنت در بی خبری مطلق از سرنوشت زندانیان به سر میبرند،  از این زندانیان پس از اینکه در چهارشنبه ۱۱ مرداد توسط نیروهای نقابدار مورد ضرب و شتم و انتقال قرار گرفته هیچ خبری در دست نیست،  بنا‌ به گزارشهای منتشر گذشته روز چهارشنبه ۱۱مرداد ۹۶ نیروهای امنیتی در زندان رجایی شهر که نقاب به چهره داشتند به بند هفت سالن ۲۱محل نگهداری حدود ۵۰زندانی اهل سنت این زندان حمله کردند و پس از جابه‌جایی تعدادی از آنان به محلی نامعلوم، ارتباط این زندانیان با دنیای بیرون را نیز قطع کردند.

نیروهای امنیتی در این حمله، زندانیان را وحشیانه مورد ضرب ‌و شتم قرار دادند و بعضی لوازم آنها را تخریب کردند. از سرنوشت زندانیان باقی مانده در بند و نیز زندانیان منتقل شده اطلاعی در دست نیست. ارتباط آنان و همچنین ارتباط زندانیان سیاسی این زندان از روز چهارشنبه با دنیای بیرون، شده است.