راه حل مال غارت شدگان-تجمع مقابل سازمان ملل + تصاویر

98

روز پنجشنبه ۱۱مرداد ماه؛ جمعی از غارت‌شدگان مؤسسه آرمان وحدت در مقابل دفتر سازمان ملل‌متحد در خیابان شریعتی تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.

نیروها و گارد ضدشورش موتور سوار؛ خیابان منتهی به دفتر سازمان ملل را به‌طور کامل تحت کنترل گرفته بودند تا مانع گسترش اعتراضات غارت‌شدگان شوند.