وزارت‌خارجه عربستان: ایران به تاکتیکهای جعلی متوسل می‌شود

51

در بیانیه منتشره توسط وزارت‌خارجه عربستان گفته شده است مقامهای ایران باوجودی که قول همکاری داده و اعلام کرده بودند به یک تیم عربستان برای ورود به سفارت این کشور در تهران و کنسولگری آن در مشهد اجازه بازدید و تحقیقات می‌دهند اما از اجرای این قول خودداری می‌کنند.

در ژانویه گذشته سفارت عربستان در تهران و کنسولگری آن در مشهد توسط لباس شخصیها مورد تهاجم قرار گرفتند و به آتش کشیده شدند.

بیانیه وزارت‌خارجه عربستان افزود: مقامهای ایران به تاکتیکهای جعلی متوسل می‌شوند. تاکتیکهایی که بیش از ۳۸سال است توسط ایران به کار گرفته می‌شود.

عربستان سعودی گفت از سازمانهای بین‌المللی خواستار دیدار خواهد شد و در نظر دارد تا دست به اقدامات حقوقی ضروری برای حفظ حقوق دیپلوماتیک خود در راستای کنوانسیون وین گردد.