اعدام یک جوان در ملا عام در جویبار و خط سرخ مردم ایران – مانا ارجمند

257

امروز سه‌شنبه۱۰مرداد ماه۹۶ به حکم قوه قضاییه یک جوان به نام (ح-س) در شهرستان جویبار در ملاءعام اعدام شد. جرم هر چه که باشد حکومت بهره خودش را از اعدام در ملا عام میبرد و رعب و وحشت در دلها می افکند.

 در روزها و هفته‌های اخیر در وحشت از گسترش حرکتهای اعتراضی جوانان بخصوص از ضرب و شتم چند آخوند در شهرهای مختلف ایران به اعدام  در ملا عام روی می آورد. این اقدام تنها و تنها در جهت ایجاد وحشت و مستولی کردن جو ناامیدی در جوانانی است که خواهان تغییر هستند.

اعدام و بخصوص اعدام در ملا عام نقض حقوق بشر است و برای اعتراض به این عمل شنیع نمایشات وحشت آخوندها را به خودشان واگذار کنید و به هیچوجه در این نمایشات شرکت نکنید.

عدم شرکت شما در این صحنه جنایت رقص مرگ یک انسان یک نه به اعدام است. به این تبلیغ وحشت حکومت نه بگویید و  این صحنه را به خود حکومت و به مزدوران خودش واگذار کنید!

به عنوان اعتراض به حکم اعدام شرکت در مراسم اعدام در ملا عام را تحریم کنید و حتی برای دیدار آخر با دوست خودتان به صحنه اعدام نروید!

شرکت هچکدام از آحاد ملت ایران بخصوص جوانان به هیچ وجه در این صحنه ها مجاز نیست!

از بردن کودکان و نوجوانان به این صحنه ها جلوگیری کنید و به این شکل دیدن مرگ یک انسان را برای کودکان و نو جوانان عادی نکنید! این شیوه کثیف حکومتی است که اصلی ترین کسی که باید به سزای اعمالش برسد خود قوه قضاییه است! و این باید یکی از خط سرخهای مردم ایران باشد!