پیروزی تاریخی زنان تونس – تصویب برخی مفاد ۲۰۳۰ است

120

زنان تونس به یک پیروزی تاریخی دست یافتند. این پیروزی نتیجه چند دهه مبارزات آنان به‌ویژه پس از انقلاب تونس است.

تلویزیون فرانسه ۲۴جمعه ۶مرداد ۹۶: تصویب قانون منع خشونت علیه زنان در مجلس تونس یک تصمیم تاریخی بوده است. در این مصوبه قانونگذاران به نفی انواع خشونتهای اخلاقی و فیزیکی و جنسی و اقتصادی علیه زنان رأی دادند. با در نظر گرفتن رهنمودهای سازمان ملل و تساوی جنسی، این اولین قانون است که به‌طور خاص زنان را از خشونت حفظ می‌کند.

این قانون هر نوع استثنایی را که علیه زنان باشد لغو می‌کند.

نماینده مجلس تونس در دفاع از ضرورت این قانون می‌گوید: ازدواج یک دختر ۱۳ساله با یک مرد ۴۰ساله شرم‌آور است و تاریخ فراموش نمی‌کند.

این قانون، هتک حرمت زنان در اماکن عمومی را جرم محسوب می‌کند. مجازاتهای سخت‌تری هم برای خشونتها در داخل خانواده تعیین شده است. این قانون حمایتهای حقوقی و معنوی برای قربانیان تأمین می‌کند.

برای مدافعان حقوق زنان تونس که چند دهه است به‌دنبال قانون منع خشونتهای محلی بودند، این مصوبه یک پیروزی بوده است.

حدود نیمی از زنان تونس به‌نحوی قربانی خشونتهای داخلی در زندگیشان بوده‌اند. اما اکنون تونس در زمینه حقوق زنان در جهان عرب پیشرو است.

قوانین جدید چیزی شبیه قوانین ۲۰۳۰ یونسکو است که در این کشور تصویب شده است!