بعد از شکنجه بیمار در بیمارستان تبریز اینک شکنجه بیمار در زندان اردبیل

199

روز چهارشنبه ۴ مرداد یکی از ماموران زندان مرکزی اردبیل بنام سهرابی یکی از زندانیان محکوم به اعدام بنام سجاد طائفی که بیماری عصبی جدی دارد را مورد ضرب و شتم قرار داده و در نهایت این زندانی ۲۶ ساله را برای ایجاد رعب و وحشت به قرنطینه زندان منتقل کرده است.

این زندانی حدود سه سال است که در زندان محبوس است و از داروهای مختلف ضعف اعصاب استفاده میکند و بگفته هم بندی هایش مشکل جدی روحی روانی دارد،‌ اما مسولین زندان هیچ توجهی به وضعیت بیماری وی نکرده و مستمرا او را مورد اذیت و آزار قرار میدهند.

قابل ذکر است که ضرب و شتم زندانیان محکوم به اعدام و انتقالشان به قرنطینه بخاطر ایجاد  وحشت در سایر زندانیان از مامورین زندان، صورت میگیرد.