۷۰۰نفر در چارچوب طرح امنیت دستگیر شدند

62

رئیس پلیس تهران گفت طی ۲۴ساعت گذشته ۷۰۰ نفر را در طرحی به نام امنیت دستگیر کرده است. اتهام دستگیر شدگان خرده فروشی مواد مخدر و مزاحمین نوامیس توضیح داد و گفت که این نفرات در ۱۴۰ نقطه تهران دستگیر شده اند!

روز گذشته تعدادی از دستگیر شدگان در ساعت گرم روز در خیابانها گردانده شدند که این اقدام کثیف منجر به از حال رفتن تعدادی از دستگیر شدگان شد.