تجمع مال غارت شدگان مکتب گلیم و گبه+فیلم

71

روز سه شنبه ۳مرداد مالباختگان مکتب گلیم و گبه کرمانشاه  مجددا در اعتراض به عدم پاسخگویی به مطالباتشان در مقابل این شعبه تجمع اعتراضی برگزار کردند.

مالباختگان میگویند با اینهمه تجمع که انجام شده است هیچ نتیجه ای تاکنون عاید ما نشده است اما ما پولمان را میخواهیم و دست از اعتراض بر نمیداریم.